Regulamin sklepu internetowego Sportmix.pl

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1)      Sklep internetowy Sportmix.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sportmix.pl/, prowadzony jest przez: Larix Janusz Pieła S. K. A. z siedzibą  ul. Orzeszkowej 40, 43-300, Bielsko-Biała, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000072555, NIP 547-19-48-356, REGON 072740844.

2)      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

1)      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2)      Sprzedawca - Larix Janusz Pieła S. K. A. z siedzibą  ul. Orzeszkowej 40, 43-300, Bielsko-Biała, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000072555, NIP 547-19-48-356, REGON 072740844.

3)      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4)      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5)      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sportmix.pl/

6)      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7)      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8)      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9)      Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10)  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11)  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12)  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13)  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14)  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1)      Adres Sprzedawcy: Buczkowice ul. Bielska 1124

2)      Adres e-mail Sprzedawcy: sportmix@sportmix.pl

3)      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 33 828 18 30

4)      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
ING Bank Śląski oddział Bielsko-Biała, 88 1050 1070 1000 0024 0270 2787

5)      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6)      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 4
Wymagania techniczne

1)      Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)       włączona obsługa plików cookies,,

d)      zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5
Informacje ogólne

1)      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2)      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3)      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4)      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1)      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

a)       Adres e-mailowy;

b)      Imię;

c)       Nazwisko;

d)      Numer telefonu;

e)      Hasło dostępowe.

 

2)      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3)      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4)      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat edytować lub usunąć Konto poprzez dostępne w Sklepie rozwiązania lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1)      W celu złożenia Zamówienia należy:

a)      Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

b)      Zalogować (jeżeli zostało wcześniej założone Konto) się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c)       Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d)      Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

e)      Kliknij przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1)      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)       Przesyłka kurierska DPD, przesyłka kurierska DPD pobraniowa,

b)      Przesyłka kurierska InPost (paczkomat), przesyłka kurierska InPost (paczkomat) pobraniowa

c)       Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Buczkowice ul. Bielska 1124. Odbiór osobisty możliwy w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

 

2)      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)       W przypadku odbioru osobistego:

  1.        Gotówką;
  2.        Kartą płatniczą.

b)      W przypadku dostawy wysyłkowej:

  1.        Płatność przez bramkę płatności iMOJE (szybkie przelewy);
  2.        Płatność w poprzez system PAYPAL;
  3.        Przy odbiorze przesyłki - zapłata pracownikowi firmy kurierskiej lub w paczkomacie, (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski do kwoty zamówienia: 6000 zł.
  4.        płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto Sprzedającego: ING Bank Śląski oddział Bielsko-Biała, Nr konta: 88 1050 1070 1000 0024 0270 2787

3)      Aktualne informacje na temat kosztów i zasad dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1)      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz po otrzymaniu przez Klienta stosownej wiadomości e-maila od Sprzedawcy potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży.  

2)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3)      W przypadku wyboru przez Klienta:

a)       Płatności przelewem lub płatności elektronicznych (w systemach PayPal, iMOJE) Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b)      Płatności za pobraniem oraz płatności przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówienia.

4)      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5)      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6)      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7)      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę telefonicznie lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8)      Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania.

9)      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1)      Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. 

2)      Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

3)      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4)      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5)      Oświadczenie może być przekazane telefonicznie, wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną. Oświadczenie można złożyć również wzorze formularza odstąpienia od umowy, który jest  prezentowany w zakładce „Zasady zwrotu”, jednak nie jest to obowiązkowe.

6)      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7)      Skutki odstąpienia od Umowy:

a)      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e)      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych do Paczkomatów Inpost.

f)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7)      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11
Prawo do wymiany Produktu

1)      Konsument może w terminie 30 dni dokonać wymiany nieużywanego produktu na inny Produkt.

2)      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3)      Wniosek o wymianę Produktu Konsument może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

4)      Koszty przesyłki związane z wymianą Produktu na inny Produkt ponosi Kupujący.

5)      Procedura wymiany produktów została szczegółowo opisana na stronie Sklepu.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

1)      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty posiadające gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2)      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3)      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłosić pisemnie lub elektronicznie na adresy Sprzedawcy wskazane w niniejszym regulaminie.

4)      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 28 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5)      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6)      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu

7)      W przypadku, gdy na Produkt są udzielane specjalne warunki gwarancji, informacja o nich, jest zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1)      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2)      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c)       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1)      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2)      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3)      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a)       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b)      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4)      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6)      Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się tutaj:LINK

§ 15
Postanowienia końcowe

1)      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4)      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.